This is a free Purot.net wiki
  • View:

Näkökulmia työelämän tukemiseen ohjaustyössä

Mitä tarkoitetaan työelämällä, silloin kun puhutaan työelämän tukemisesta ohjaustyössä?

Ketkä tekevät yhteistyötä silloin kun puhutaan työelämän tukemisesta? Mitkä ovat yhteistyön tasot? Kuka tukee ja ketä?

Miten opettajan antama ohjaus parhaiten tukee työpaikkaohjaajan antamaa ohjausta ja päinvastoin ?

Millaista tukea työelämä toivoo oppilaitoksen edustajalta tässä yhteisessä työssä?

Aiemman ryhmän haastattelemien työpaikkaohjaajien ajatuksia:

"Säännöllistä yhteydenpitoa. Yhteydenpidossa huomioitava työelämän aikataulut ja esim. ns. sesonkikiireet.Ohjausta opiskelijan kanssa toimimiseen (monissa työpaikoissa opiskelijoita on ollut ohjattavana paljon ja ohjaus sujuu jo "rutiinilla"; ehkä välillä myös aiheellista tarkistaa noita rutiineja..). Oltava saatavilla tarvittaessa. Enemmän siirrettävä tietoa opiskelijan taustasta esim. erityisen tuen tarpeet, luonne (miten opiskelijaa kannattaa lähestyä esim. ongelmatilanteissa), oppimistyyli jne."

"Opiskelijan pitää saada työelämän vaatimuksista ja työnantajien odotuksista parempaa tietoa. Työharjoittelua tulisi olla paljon lisää (alasta riippuen, mutta ei missään ole liikaa). Vastavalmistuneet ovat harvoin valmiita työelämään. Saksan systeemi on hyvä, jossa oman alan työharjoittelua tehdään paljon enemmän kuin Suomessa."

Mitä esteitä yhteistyössä kohdataan ja miten niihin voidaan vastata?

Mitä, millaista osaamista työelämäyhteistyö ja työelämän tukeminen edellyttää opettajalta?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username