This is a free Purot.net wiki
 • View:

Työvaltaiset oppimisympäristöt

Oppimisympäristön käsitettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta.

Pohdi, mikä tekee ympäristöstä oppimisympäristön? Mikä tekee oppimisympäristöstä työvaltaisen oppimisympäristön?

 

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristö voidaan nähdä fyysisen tai virtuaalisen paikan tai tilan lisäksi myös ihmisten muodostamaksi yhteisöksi, joka muodostaa oppimista tukevan, vuorovaikutuksessa olevan verkoston. (Manninen & Pesonen)

 

Oppimisympäristö eroaa perinteisestä luokkaympäristöopetuksesta siten, että oppimisympäristössä

 • korostuu oppijan oma aktiivisuus ja itse ohjattu opiskelu
 • opiskelu tapahtuu ainakin osittain joko simuloidussa tai todellisessa reaalimaailman tilanteessa
 • opiskelijan on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa opittavan asian kanssa
 • opetuksen suunnittelussa korostuu ongelmakeskeisyys oppiainekeskeisyyden sijaan
 • opiskelu on kokonaisvaltainen ja pitkähkö prosessi lyhytkestoisten oppituntien sijaan
 • opiskelijan tukena on tukihenkilöitä ja asiantuntijoita
 • opettajan rooli muuttuu tiedon jakajasta organisoijaksi ja tukihenkilöksi.

Manninen

 

Verkko ja sosiaalinen media osana oppimisympäristöä

 • PLE = Personal Learning Environments

 • VLE = Virtual learning environment

 • Moodle/ Fronter/ Optima

 • Sosiaalinen Media

CC: http://www.flickr.com/photos/73532212@N00/2945559128
CC/kuvan tekijä

 

Blogi

Chat

Facebook

Flickr ja tekijänoikeusasiat

LinkedIn

Mobiilisovellukset

Ning

Prezi

SlideShare

Skype

Twitter

Wiki

YouTube

Työpaikka oppimisympäristönä - Työssäoppimisen monet kasvot

Työssäoppimisen käsitteistä

 • Työssäoppiminen

 • Työssä oppiminen

 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen

 • Työvaltainen oppiminen

Laajennettu työssäoppiminen

Esitys laajennettuun työssäoppimiseen liittyen

Oppimisympäristö kehittämistehtävissä

Kuvaa oppimisympäristö, johon kehittämistehtäväsi kohdistuu. Tarkastele ympäristöä laaja-alaisesti eri näkökulmista. Miten juuri tämä ympäristö = kokonaisuus tukee oppimista? Miten toteutuu sosiaalisuus, entä suunnitelmallisuus? Millaisia oppimista ja ohjausta tulkevia välineitä oppimisympäristössä on käytettävissä. Millaisia kommunikointia ja kognitiivista ajattelua tukevia työkaluja oppijoilla on tässä ympäristössä käytettävissään? Miten kyseinen ympäristö tukee oppijan omaa aktiivisuutta? Miten ympäristö tukee oppimisen kokonaisvaltaisuutta oppiainekeskeisen pirstaleisuuden sijaan?

Ammatillisen oppimisympäristön turvallisuus


Mieti miten oppimisympäristön turvallisuus toteutuu / voidaan taata. Huomioi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuviuus sekä se, miten pedagogisin ratkaisuin turvallisuutta voidaan edistää.

 

Eri alojen turvallisuusoppaat
 

 1. Rakennusala
 2. Vesi- ja ympäristöhuolto
 3. Prosessiala
 4. Hius- ja kauneudenhoitoala
 5. Humanistinen ja kasvatusala
 6. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 7. Kumi- ja muoviala
 8. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Oppimisympäristö on nykyään hyvin monimuotoinen ja vaihtuva. Tämä aiheuttaa monelle opiskelijalle melkoisia haasteita. Olen huomannut että etenkin aikuisopiskelijoille opetuksen ongelmalähtöinen näkökulma verrattuna entiseen opettajajohtoiseen opetukseen on opintojen alkuvaiheessa hankalaa.
tuusital   (04.11.2013 19:20)
  Reply